CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG BÁC SỸ HẠNG III

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỰ CỐ CHẠY THẬN NHÂN TẠO
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1/2018
THÔNG BÁO LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỨC KINH PHÍ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1/2018

Kính gửi các thí sinh tham gia thi tuyển viên chức đợt 1/2020.
Sau khi có kết quả xét tiếp nhận 04 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức, Bệnh viện thông báo tới các thí sinh Chỉ tiêu tuyển dụng bác sĩ hạng III tại thông báo đính kèm.

COMMENTS