Danh sách ứng viên tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 1/2018 (cập nhật ngày 18.10)

Danh sách ứng viên tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 1/2018 (cập nhật ngày 18.10)

Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức đợt 1/2020
Kết quả tự đánh giá Chất lượng Bệnh viện 2017
Thông báo khám sàng lọc triển khai thụ tinh trong ống nghiệm IVF

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA PHẦN THI TUYỂN CHUYÊN MÔN bac sy hang 3 ngay 18.10 dieu duogn hang 4 ngay 18.10 dieu duong hang 3 ngay 18.10 duoc sy hang 3 ngay 18.10 ho sinh hang 4 ngay 18.10 ky thuat y hang 3 ngay 18 ky thuat y hang 4 ngay 18.10 nhan vien chat luong va truyen thong 18.10 nhan vien chong nhiem khuan nhan vien hanh chinh quan tri va ke hoach tong hop 18.10 nhan vien ke toan ngay 18.10 nhan vien to chuc bo may ngay 18.10 nhan vien to chuc bo may nhan vien vat tu thiet bi ngay 18.10 DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA PHẦN THI TUYỂN TIN HỌC,

COMMENTS