Kết Quả Khảo Sát Hài Lòng Người Bệnh Nội Trú Năm 2016

Hướng dẫn xây dựng phác đồ điều trị của bệnh viện
BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN: Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày thành công công cho cụ ông 98 tuổi.
Kết quả Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-0 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-1 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-2 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-3 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-4 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-5 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-6 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-7 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-885fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-9

85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-10

85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-11 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-12 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-13 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-14 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-15 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-16

073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-1

073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-2 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-3 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-4 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-5 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-6 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-7 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-8 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-9

073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-10 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-11 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-12

073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-13

073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-14 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-15 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-16 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-17

COMMENTS