Kết quả tự đánh giá Chất lượng Bệnh viện 2017

Kết quả tự đánh giá Chất lượng Bệnh viện 2017

Giới thiệu về mô hình 5S
Diễn đàn Quốc gia về chất lượng Bệnh viện Việt Nam lần thứ 4
BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN: CỨU SỖNG BỆNH NHÂN THỦNG TIM DO ĐẠN NỔ.

Tóm tắt kết quả tự đánh giá, coque iphone kiểm tra chất lượng bệnh viện dựa theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 (Ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT Ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  1. Tóm tắt điểm và các tiêu chí:

Tom tat bao cao 2. coque iphone 2019 Chi tiết từng tiểu mục do Bệnh viện tự đánh giá: Chi tiet tieu chi 3. coque iphone 8 Danh mục Thuốc bệnh viện năm 2017 Danh muc Thuoc 2017 4. coque iphone xs Cơ cấu tổ chức, coque iphone 8 nhân lực bệnh viện 2017 To chuc BV 2017 5.

COMMENTS