Kết quả tự đánh giá Chất lượng bệnh viện năm 2019

Kết quả tự đánh giá Chất lượng bệnh viện năm 2019

5S và hành trình thay đổi thói quen
Kết quả tự đánh giá Chất lượng Bệnh viện 2017
[Bộ Y tế] Hội thảo Công bố Chỉ số hài lòng người bệnh các bệnh viện tại Việt Nam 2018

Kết quả tự kiểm tra, Đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sử dụng Bộ tiêu chí Chất lượng Bệnh viện phiên bản 2.0 của Bộ Y tế.

A. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

B. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN CUỐI NĂM 2019

Nguồn: Phòng QLCL – Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

COMMENTS