Kết quả tự đánh giá Chất lượng bệnh viện năm 2019

Kết quả tự đánh giá Chất lượng bệnh viện năm 2019

Kết Quả Khảo Sát Hài Lòng Người Bệnh Nội Trú Năm 2016
Kết quả Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018
Diễn đàn Quốc gia về chất lượng Bệnh viện Việt Nam lần thứ 4

Kết quả tự kiểm tra, Đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sử dụng Bộ tiêu chí Chất lượng Bệnh viện phiên bản 2.0 của Bộ Y tế.

A. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

B. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN CUỐI NĂM 2019

Nguồn: Phòng QLCL – Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

COMMENTS