Lãnh Đạo

CƠ CẤU & TỔ CHỨC BỆNH VIỆN

Ban Giám đốc Bệnh viện hiện nay:

1. Giám đốc: PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Hương

2. Phó Giám đốc:

BSCKII. Tăng Xuân Hải

TS.BS. Phạm Hồng Phương

TS.BS. Trần Tất Thắng