/ NỔI BẬT / Danh sách ứng viên tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 1/2018 (cập nhật ngày 18.10)
14_02_2017_08_50_03_745253

Danh sách ứng viên tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 1/2018 (cập nhật ngày 18.10)

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA PHẦN THI TUYỂN CHUYÊN MÔN

bac sy hang 3 ngay 18.10

dieu duogn hang 4 ngay 18.10

dieu duong hang 3 ngay 18.10

duoc sy hang 3 ngay 18.10

ho sinh hang 4 ngay 18.10

ky thuat y hang 3 ngay 18

ky thuat y hang 4 ngay 18.10

nhan vien chat luong va truyen thong 18.10

nhan vien chong nhiem khuan nhan vien hanh chinh quan tri va ke hoach tong hop 18.10

nhan vien ke toan ngay 18.10

nhan vien to chuc bo may ngay 18.10

nhan vien to chuc bo may nhan vien vat tu thiet bi ngay 18.10

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA PHẦN THI TUYỂN TIN HỌC, NGOẠI NGỮ VÀ KIẾN THỨC CHUNG

kien thuc chung tap 2-ds thi (18.10)

Mon thi kien thuc chung tap 1-ds thi 18.10

Tin hoc – danh sach thi (18.10)

Tin hoc tap 1- danh sach thi (18.10)

Tin hoc tap 2-danh sach thi (18.10)

Chưa có bình luận nào