/ Chất lượng Bệnh viện / Kết quả tự đánh giá Chất lượng Bệnh viện 2017

Kết quả tự đánh giá Chất lượng Bệnh viện 2017

Tóm tắt kết quả tự đánh giá, kiểm tra chất lượng bệnh viện dựa theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT Ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  1. Tóm tắt điểm và các tiêu chí:

Tom tat bao cao

2. Chi tiết từng tiểu mục do Bệnh viện tự đánh giá:

Chi tiet tieu chi

3. Danh mục Thuốc bệnh viện năm 2017

Danh muc Thuoc 2017

4. Cơ cấu tổ chức, nhân lực bệnh viện 2017

To chuc BV 2017

5. Giá dịch vụ kỹ thuật áp dụng tại bệnh viện theo Thông tư 43 – TT50 năm 2017

Gia dich vu TT43.50

Tổ Quản lý chất lượng.

Chưa có bình luận nào