/ NỔI BẬT / Lịch trực lãnh đạo Bệnh viện tháng 3/2017

Lịch trực lãnh đạo Bệnh viện tháng 3/2017

Lịch trực lãnh đạo Bệnh viện tháng 3/2017

Ngày Thứ Trực Số điện thoại
1 4 ThS. Nguyễn Viết Bình 0912038373
2 5 ThS. Lê Thị Thanh Trà 0948887789
3 6 Ts. Dương Đình Chỉnh 0913513809
4 7 ThS. Nguyễn Đức Vương 0966767888
5 CN BSCKII. Tôn Thất Hậu  0912516735
6 2 PGS.TS. Nguyễn Văn Hương 0903222929
7 3 Ts. Dương Đình Chỉnh 0913513809
8 4 ThS. Nguyễn Viết Bình 0912038373
9 5 ThS. Nguyễn Đức Vương 0966767888
10 6 ThS. Lê Thị Thanh Trà 0948887789
11 7 Ts. Dương Đình Chỉnh 0913513809
12 CN ThS. Trịnh Xuân Nam   0983520767
13 2 PGS.TS. Nguyễn Văn Hương 0912516735
14 3 ThS. Nguyễn Viết Bình 0912038373
15 4 BSCKII. Tôn Thất Hậu 0912516735
16 5 ThS. Nguyễn Đức Vương 0966767888
17 6 ThS. Trịnh Xuân Nam 0983520767
18 7 ThS. Nguyễn Viết Bình 0912038373
19 CN ThS. Lê Thị Thanh Trà   0948887789
20 2 Ts. Dương Đình Chỉnh 0913513809
21 3 ThS. Nguyễn Viết Bình 0912038373
22 4 ThS. Lê Thị Thanh Trà 0948887789
23 5 BSCKII. Tôn Thất Hậu 0912516735
24 6 Ts. Dương Đình Chỉnh 0913513809
25 7 PGS.TS. Nguyễn Văn Hương   0912516735
26 CN ThS. Lê Thị Thanh Trà   0948887789
27 2 ThS. Nguyễn Viết Bình 0912038373
28 3 ThS. Trịnh Xuân Nam 0983520767
29 4 Ts. Dương Đình Chỉnh 0913513809
30 5 ThS. Lê Thị Thanh Trà 0948887789
31 6 ThS. Nguyễn Đức Vương 0966767888

 

Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Danh Linh

 

 

Chưa có bình luận nào