Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > TIN TỨC > Tin y tế > Một số thay đổi trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế  từ ngày 01/07/2024

Một số thay đổi trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế  từ ngày 01/07/2024

Phòng Tài chính Kế toán hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc áp dụng mức lương cơ sở mới (mức lương 2.340.000 đồng/tháng) trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cụ thể như sau:

1. Về mức hưởng BHYT theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ (mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở) kể từ ngày 01/7/2024 hoặc trường hợp bệnh nhân vào viện/bắt đầu đợt điều trị trước ngày 01/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2024:

– Chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương thấp hơn 351.000 đồng (Ba trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

2. Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT:

– Trường hợp người bệnh vào viện từ ngày 01/7/2024: tương đương không vượt quá 105.300.000 đồng (Một trăm linh năm triệu ba trăm nghìn đồng).

– Trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 01/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2024: Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật được xác định theo thời điểm kết thúc dịch vụ kỹ thuật, cụ thể:

+ Trước ngày 01/7/2024: Áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tương đương không vượt quá 81.000.000 đồng (Tám mươi mốt triệu đồng).

+ Từ ngày 01/7/2024: Áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tương đương không vượt quá 105.300.000 đồng (Một trăm linh năm triệu ba trăm nghìn đồng).

3. Từ ngày 01/7/2024 và trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 01/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2024 thì số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở để xác định quyền lợi không cùng chi trả theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP lớn hơn số tiền được xác định như sau:

 

   (6 –

Tổng số tiền đã cùng chi trả từ 01/01/2024 đến trước ngày 01/7/2024  

)  X 2.340.000 đồng

1.800.000 đồng

Phòng Tài chính kế toán xin thông báo để các khoa, phòng, trung tâm tổ chức thực hiện đúng quy định.